صدور زیره به کرمان [دکتر محمود دهقانی]   صدور زیره به کرمان                                                                   دکتر محمود دهقانی                                                                                                       اگر شعرا چندین سده گلوی خودشان را پاره ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 94 بازدید
بهمن 96
1 پست
خرداد 94
1 پست
دی 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
1 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
شهریور 87
1 پست
بهمن 86
2 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
1 پست
خرداد 83
1 پست